RoundAbout

Algemene voorwaarden

Roundabout leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Deze algemene voorwaarden zijn tevens te downloaden op http://www.Roundabout.nl
(hierna: de “Algemene Voorwaarden”).

Artikel 1: Begripsomschrijvingen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Roundabout B.V. een
overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, alsmede diens
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roundabout
B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 60588829.
Service: Opdrachtnemer heeft een model ontwikkeld waarin social media campagnes
uitgevoerd worden voor Opdrachtgevers. Deze campagnes worden uitgevoerd door
medewerkers van Opdrachtnemer die daarbij gebruik maken van geautomatiseerde
producten van Opdrachtnemer.
Budget: het door Opdrachtgever ingekochte tegoed voor social advertising dat door
Opdrachtnemer wordt ingezet bij het gebruik van de Service.
Vergoeding: het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag dat
is gebaseerd is op het ingezette budget. Opdrachtnemer hanteert hierbij een staffel van 15%
tot maximaal 35%.
Derden: de externe partijen waarvan Opdrachtnemer gebruik maakt.
Schriftelijk: in alle gevallen waarin in deze voorwaarden "schriftelijk" staat vermeld, wordt
daaronder mede begrepen e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze
verzonden berichten die Opdrachtgever respectievelijk Opdrachtnemer hebben bereikt.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden diensten,
alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens
voor zover wet- of regelgeving de toepassing van deze Algemene Voorwaarden uitsluiten of
beperken en behoudens wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, welke door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2.2 Indien en voor zover van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken,
onverkort hun gelding behouden.
2.3 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts
voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een
volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.
2.4 De Opdrachtgever wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden mede te
aanvaarden met betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van
Opdrachtnemer, latere door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten en
latere tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
2.5 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer derden inschakelt.
2.6 De toepasselijkheid van de door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbieding
3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij – en dan
slechts voor zover – door Opdrachtnemer schriftelijk anders is vermeld.
3.2 De vergoedingen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW, tenzij
anders aangegeven. De gehanteerde vergoedingen worden periodiek herzien aan de hand
van loon en prijsontwikkelingen.
3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een daartoe bevoegde functionaris van
Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Voor werkzaamheden waarvoor
naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt
het begin van uitvoering van de werkzaamheden als opdrachtbevestiging beschouwd.
3.4 Een wijziging van budgetten, het tijdelijk dan wel definitief stopzetten van de campagne
wordt uitsluitend geaccepteerd indien daar schriftelijk opdracht toe is gegeven door de
Opdrachtgever.
3.5. Opdrachtnemer zal zich inspannen om het totale budget zo optimaal mogelijk in te
zetten.

Artikel 4: Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening
4.1 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de
werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de
Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de
Opdrachtgever optimaal resultaat. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat met de
werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.
4.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden.
4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van
de aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens.

Artikel 5: Extra werkzaamheden
5.1 Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te
passen ingeval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder
andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de
analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever
plaatsvinden.
5.2 Opdrachtnemer heeft het recht extra aanvullingen, testen, besprekingen en/of
uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de Opdrachtgever in rekening te brengen bij
Opdrachtgever.

Artikel 6: Voltooiing van de Opdracht
6.1 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en
nimmer een fatale termijn.
6.2 Opdrachtnemer is eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever de Opdrachtnemer bij
aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de ingebrekestelling
genoemde redelijke termijn uitblijft.
6.3 Indien Opdrachtnemer verwacht een termijn niet te zullen halen, zal Opdrachtnemer
Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7: Rapportering
7.1 Rapportering door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever vindt plaats conform
projectvoorstel, offerte of overeenkomst.
7.2 Indien geen wijze van rapporteren is gespecificeerd, geschiedt rapportering in het
Nederlands en/of Engels en volgens de normen van goed vakmanschap. Indien geen
rapporteringmedium is afgesproken, bepaalt Opdrachtnemer het medium dat hiervoor
wordt gebruikt.

Artikel 8: Wijzigingen
8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
8.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 8.1, heeft Opdrachtnemer het recht om, in het
belang van de dienstverlening en teneinde het resultaat voor de opdrachtgever te trachten
te optimaliseren, de titels en omschrijvingen naar eigen inzicht en zonder voorafgaande
toestemming van Opdrachtgever te wijzigen.
8.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal
de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
8.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in
rekening te brengen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 9: Verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever
9.1 Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke faciliteiten
die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Opdrachtnemer verstrekte diensten
kan ontvangen.
9.2 Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan
Opdrachtnemer aangeleverde gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens.
9.3 Door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten,
afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard, tenzij
binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische weg gewenste
wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld.
9.4 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Opdrachtnemer
aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van
intellectuele eigendom.
9.5 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te
verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen
diensten door Opdrachtnemer.

Artikel 10: Geheimhouding
10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of
deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard
van de informatie.
10.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van Opdrachtgever te gebruiken
als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.
10.3 De (persoons-)gegevens die aan Opdrachtnemer worden verstrekt worden met grote
zorgvuldigheid, strikt vertrouwelijk en in lijn met de geldende regelgeving op het gebied van
gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd.
Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 11: Exclusiviteit en Non-Concurrentie
11.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst en met
inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen
opdracht te vervullen.
11.2 Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een
periode van één (1) jaar na het eindigen daarvan, niet toegestaan om een werknemer van
Opdrachtnemer direct of indirect in dienst te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te
gaan met een werknemer van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtnemer hiervoor schriftelijk
goedkeuring heeft verleend.
11.3 Voor iedere inbreuk op de in artikel 11.2 opgenomen bepaling, verbeurt de
Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 50.000,- per overtreding dan wel EUR
1.000,- per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van de
Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen. Tot deze schadevergoeding
behoren expliciet de eventuele kosten om de rechten van de Opdrachtnemer zowel in als
buiten rechte te handhaven – waarbij in het eerste geval deze kosten niet beperkt zullen zijn
tot de vastgestelde proceskostenveroordeling – alsmede eventuele kosten om de
overtreding te (doen) constateren en aansprakelijkheid vast te stellen.

Artikel 12: Intellectuele eigendom
12.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de
door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent
deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
12.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals (digitale) rapporten, monitors,
checklisten, adviezen, templates, salesguides, ontwerpen, schetsen, software, applicaties,
introductiepagina's etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door
Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van
Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook,
daaronder mede het begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen,
verspreiden en het al dan niet na bewerking integreren in netwerken, tenzij een dergelijke
openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door Opdrachtnemer
en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het
doel van de overeenkomst met Opdrachtnemer.
12.3 Alle door Opdrachtnemer geleverde stukken ter vervulling van de opdracht, zoals
documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina's, blijven eigendom van
Opdrachtnemer. Na afloop of opzegging van het kan Opdrachtnemer Opdrachtgever
verzoeken documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina's en adviezen van
haar website te verwijderen of aan haar retour te zenden.
12.4 Opdrachtnemer behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden
vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
12.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van
intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de
aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere
gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van
derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

Artikel 13: Contractduur en opzegging
13.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van de opdracht en
ziet derhalve op een specifiek bepaalde tijd. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd worden
geacht te zijn overeenkomsten van één jaar welke telkens met één jaar worden verlengd.
13.2 De overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging met inachtneming van
een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst,
waarbij de campagne wordt beëindigd op de laatste dag van de kalendermaand.
13.3 Budgetverlagingen worden doorgevoerd op de 1e dag van de nieuwe kalendermaand.
13.4 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
13.5 Opdrachtnemer heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang
op te zeggen of te beëindigen dan wel haar verplichtingen uit de overeenkomst op te
schorten, waarbij zij recht behoudt op de vergoedingen zoals overeengekomen in de
overeenkomst indien:
a) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van
betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of
indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van
Opdrachtgever is gelegd;
b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen uit de
overeenkomst.

Artikel 14: Vergoedingen
14.1 Opdrachtnemer brengt per verstrekte opdracht eenmalig een bedrag aan opstartkosten
in rekening. Voor het verlenen van de service rekent Opdrachtnemer een vergoeding ter
grootte van maximaal 35% van het door Opdrachtgever ingezette budget.
14.2 De vergoeding voor de Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst of resultaat
van de verleende diensten.
14.3 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
14.4 Bij alle opdrachten worden de opstartkosten direct in rekening gebracht. De
vergoedingen worden maandelijks in rekening gebracht.
14.5 Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de
overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten,
heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en
voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere
prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar
gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.
14.6 Naast de vergoeding en de opstartkosten heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding
van de door hem ten behoeve van de campagne of anderszins voor de Opdrachtgever
gemaakte kosten, hieronder onder meer te verstaan, kosten voor van door de
opdrachtnemer ingeschakelde derden.

Artikel 15: Betaling
15.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door
Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
15.2 Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van veertien (14) dagen na de
factuurdatum, is de Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig
is in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot het moment
van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
15.3 Bij het aangaan van de overeenkomst kan Opdrachtnemer een voorschot bedingen. Het
voorschot zal vermeld worden in de offerte en/of het contract. De Opdrachtgever is
gehouden het voorschot te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
15.4 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever
surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van
Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende
zaken van Opdrachtgever is gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
verschuldigde bedragen geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of
ingebrekestelling vereist is.
15.5 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
15.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te
beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken ter zake de overeenkomst met
Opdrachtnemer te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot
betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn
betalingsverplichting.

Artikel 16: Incassokosten
16.1 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens
juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen, zijn
voor rekening van Opdrachtgever.
16.2 Opdrachtnemer en Opdrachtgever komen in verband met het bepaalde in artikel 16.1
overeen dat de buitengerechtelijke incassokosten zullen worden berekend overeenkomstig
het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van EUR 250,-.

Artikel 17: Klachten
17.1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van
enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer schriftelijk te zijn
ingediend binnen veertien (14) dagen na de verschijning en/of openbaarmaking, op verval
van iedere aanspraak.
17.2 De Opdrachtnemer zal zich inspannen om een ingediende klacht zo goed mogelijk af te
handelen.
17.3 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever
onverlet.

Artikel 18: Aansprakelijkheid
18.1 Opdrachtnemer is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht
slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove
onachtzaamheid van Opdrachtnemer.
18.2 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade,
bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door hulppersonen
en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
18.3 Bij gebreken in de uitvoering zijdens Opdrachtnemer wordt geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door schuld of toedoen van
de Opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is of waarvan Opdrachtgever
zich bedient.
18.4 Opdrachtnemer aanvaardt ten opzichte van Opdrachtgever of derden geen enkele
aansprakelijkheid voor de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten,
afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever.
18.5 Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door
storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en van derden, zoals
providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer
indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid.
18.6 Indien er – met inachtneming van de vorige leden – voor Opdrachtnemer op enig
moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze
overeenkomst door Opdrachtnemer, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot
maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
18.7 Schade waarvoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt
slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14)
dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij
Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft
kunnen melden.
18.8 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden
met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de
uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 19: Overmacht
19.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in
deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in
ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van
personeel, brand-, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door
Opdrachtnemer ingeschakelde externe partijen, het ter beoordeling van Opdrachtnemer
niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan
wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
19.2 In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te
annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit
geval is Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hiervan mededeling te doen.

Artikel 20: Slotbepalingen
20.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te
dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.
20.2 Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.
20.3 Niettegenstaande artikel 20.2, heeft Opdrachtnemer het recht om deze Algemene
Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten
overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan
Opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de
bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.
20.4 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te
zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft
Opdrachtnemer het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor Opdrachtgever niet
onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.
20.5 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke
overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging
of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen.

Artikel 21: Toepasselijk recht en Forumkeuze
21.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of
daarmee verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
21.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en
verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de
kantonrechter behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank
te Amsterdam. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht om geschillen aan de bevoegde
rechter van de woonplaats van de Opdrachtgever voor te leggen.